โทรศัพท์

056-695605

อีเมล์

WangSaiPhunHO2563@gmail.com

เปิดบริการ

วันเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน
หมู่ที่ 16 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

โทรศัพท์ 0-5669-5605

Facebook : สสอ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
e-mail : WangSaiPhunHO2563@gmail.com

    บทความแนะนำ